TürkçeEnglishEspañolРусскийالعربيةفارسیبرش نیم دایره ای

این برش با قرار دادن قطعات کنده درخت و یا کنارهای تند آن رو به قسمت خارجی ماشین تراش و چرخاندن آنها حاصل می شود. در نتیجه منظره ای مشابه به برش موجدار ایجاد می شود. اما در سایه برش با قرار دادن حلقه های رشد سالیانه اندکی رو به وسط, ویژگیهای روکشها که هم با برش چرخشی و هم با برش مستقیم بریده می شوند با اشکالی متفاوت بروز می کند. در اغلب اوقات در بخشهای موجدار یک مرکز پهن و یک مقطع ربعی کوچک بوجود می آید.
نماینده رسمی در ترکیه

E-Katalog

Travel Turne Tranzito