TürkçeEnglishEspañolРусскийالعربيةفارسیعوامل تاثیر بخش بر کیفیت روکش و الوار

درجه بندی و ویژگیها

درجه بندی

روکشها بر اساس ویژگیهای آنها به درجه های زیر تقسیم بندی می شوند:

- درجه 1

- درجه 2

- درجه 3

 

2- اشکال

روکشها بر اساس بخش مورد استفاده درخت در تولید آنها به اشکال زیر تقسیم می شوند:

- تنه - کنده

- ریشه

- گال

 

3- انواع

روکشها یبر اساس روش استحصال آنها به انواع زیر قابل تقسیم می باشند:

- فرزه

- طرحدار

- دارای طرح مختلط

 

ویژگیها

- شکل

ویژگیهای شلکی رئکش باید مطابق با جدول-1 باشد.

جدول

 

نواقص

درجات

I.

II.

III.

تفاوت رنگ

ندارد 1)

ندارد

ممکن است

رنگی شدن

ندارد

ندارد

تا 20% مساحت

چروک

ندارد

ندارد

ندارد

گرهها
(در هر متر مربع)

دو عدد گره نقطه ای موجود است.

چهار عدد گره نقطه ای و/یا دو عدد گره جوش خورده موجود است. گره آویزان موجود نیست.

گره نقطه ای موجود است و 4 عدد گره جوش خورده و/ یا دو عدد گره آویزان نیز ممکن است که موجود باشد

درز

با این شرط که در هنگام قرار دادن در کنار هم بصورت کامل بسته شوند, طول درزها نسبت به طول روکش حداکثر در این اندازه ها

%5

%10

%20

می تواند باشد.

انحنای لیف

3%حداکثر

6% حداکثر

12% حداکثر

لیف موجدار

ندارد

ندارد

ممکن است

چاله ها

ندارد

ندارد

در هر متر مربع امکان وجود 4 عدد چاله کوچک حشرات وجود دارد. حشرات و چاله های بزرگ موجود نمی باشد.

پوست پنهان

ندارد

ندارد

ممکن است

کیسه رزین

ندارد

ندارد

ممکن است

زخم

ندارد

ندارد

ندارد

Lلکه ها و اجسام خارجی

ندارد

ندارد

ممکن است

لکه های زنگ زدگی

ندارد

ندارد

ممکن است

آثار تیغ ولوحه فشار

ندارد

ممکن است

1- در روکشهای گال و ریشه و روکشهای دارای خصوصیت تزیینی ممکن است.

 

 


ویژگیهای تولیدی

سطوح روکشها باید مسطح و ضخامت آنها باید همگون باشد و باید عاری از کندگی و له شدگی باشد.

رطوبت

رطوبت روکش باید بین %3 تا %8 باشد.


ابعاد و قدرت تحمل

ابعاد

عرض و طول روکشهای بدست آمده از بدنه و کنده درختان اختیاری است. این روکشها باید به شکل مستطیل باشد و کناره های بریده شده با زاویه تند در طول 100 سانتیمتر نباید انحراف بیش از 2 میلیمتر داشته باشد.

عرش, طول و شکل روکشهای بدست آمده از کال و ریشه ها اختیاری می باشد. عرض, طول و ضخامت روکشها در پاکتها باید یکی باشد. 

قدرت تحمل

ابعاد و قدرت تحمل روکشها باید مطابق با جدول-2 باشد

جدول


ابعاد

قدرت تحمل

(بر مبنای میلیمتر بر حسب ابعاد اسمی)

طول

عرض

اختیاری

اختیاری

-5
-2

ضخامت (میلیمتر)

<1
1,1-4
4,1-6

+-0,06
+-0,1
+-0,2

 

معاینه ویژگیها

ویژگیهای تعیین شده در این استاندارد و شماره مواد معاینه در جدول-3 ذکر شده است.جدول


شماره مواد معاینه

شماره مواد ویژگیها

شماره سری

2.2.1
2.2.1 - 2.2.2
2. 2 .3
2. 2 .2

شکل

ویژگیهای تولیدی
رطوبت
ابعاد و قدرت تحمل

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1
2
3
4

 
نماینده رسمی در ترکیه

E-Katalog

Travel Turne Tranzito